Winkelwagen

Algemene Voorwaarden.


Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van deze site betekend dat u deze accepteerd!!
1. Definities en toepasselijkheid

1.1 
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Artworld.nl : alle rechtspersonen, feitelijk en statutair gevestigd in Nederland die onderdeel uit maken van Artworld.nl.
b. Klant : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Artworld.nl een overeenkomst aangaat dan wel daarover onderhandelt.
c. Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Artworld.nl en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan en elke aanvulling daarop.
d. Artworld.nl Algemene Voorwaarden: Deze Artworld.nl Algemene Voorwaarden.

 
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.3
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Artworld.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 2430394 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie http://www.rodinshop.nl.

1.4 
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  

1.5 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Artworld.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Artworld.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2. Prijzen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Reservering

3.1 
Indien een product op voorhand niet voorradig blijkt te zijn, is het voor, door Artworld.nl te bepalen, producten mogelijk een schriftelijke reservering voor het betreffende product te laten maken. Artworld.nl zal zich tot het uiterste inspannen het betreffende product zo snel mogelijk bij de klant te krijgen. Bij reservering dient een aanbetaling van minimaal 20% van de aankoopprijs van het/de product(en) te worden gedaan. Vermelde levertijden zijn slechts indicatief. De reservering heeft tot gevolg dat Artworld.nl bij binnenkomst van het betreffende product, de klant daarvan (schriftelijk of telefonisch)op de hoogte stelt en het product tot 30 dagen na kennisgeving voor de klant beschikbaar houdt.

3.2 
Wij streven ernaar om het product binnen 10 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

4. Eigendomsrecht

Artworld.nl blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van het geen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

5. Betaling

5.1 
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. U heeft de mogelijkheid om vooruit te betalen, via Ideal, Creditcard of bij thuis bezorging te betalenAan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Artworld.nl.

5.2 
Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en moet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden. Bij producten die bij aflevering worden betaald, kan een aanbetaling van minimaal 10% van de aankoopprijs worden verlangd.

5.3 
Betaling dient in contanten bij levering plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders is besproken.

5.4 

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Artworld.nl, indien dit redelijk is, gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Bezorging.

6.1 
Wanneer een klant tijdens het bestelproces kenbaar maakt dat hij/zij gebruik wil maken van thuisbezorging, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 
De totaalprijs wordt tijdens het bestelproces berekend.
6.2 
Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopnota te controleren (naam, adres, postcode/woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling van de Artworld.nl om de gegevens te wijzigen.

6.3 
Wanneer de klant gebruik wil maken van de Artworld.nl bezorgservice wordt er afgesproken, wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd, dan wel dat over de dag van aflevering door Artworld.nl later contact zal worden opgenomen met de klant.

6.4 
Op de dag van bezorging kan de klant telefonisch contact opnemen met de afdeling logistiek van de Artworld.nl voor een indicatietijdstip van de bezorging (voor of na de middag). Normaal geldt bezorgen vanaf 9.00 uur. 

6.5 
Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant. Indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de Artworld.nl bezorgservice zullen er opnieuw bezorgkosten in rekening worden gebracht aan de klant.

6.6 
Indien het product bij de koper wordt bezorgd (geleverd), is de zaak voor risico van de koper. 


7. Retour, ruilen

7.1
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, raden wij aan dat de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking meldt aan Artworld.nl. Het is raadzaam dat de koper de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst inspecteert en daarbij de gebleken gebreken binnen bekwame schriftelijk meldt.

7.2 
Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
a. Producten die niet bij Artworld.nl zijn gekocht.
b. Producten die enige verandering hebben ondergaan door toedoen van de klant of derden. (Artworld.nl heeft het recht om bij geschillen een expertise te doen verrichten bij de leverancier van het product zonder voorafgaand aan de expertise gehouden te zijn tot omruiling of het terugbetalen van het aankoopbedrag).
c. Producten die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
d. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken..
7.3 
a.Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
b.Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
c.Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Zie ook omschreven in artikel 7.2
d.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
e.De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
f. Bij vooruitbetaling zal [naam bedrijf] het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.
8. Garantie algemeen

8.1 
De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop. De originele kassabon/aankoopnota dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de originele kassabon/aankoopnota heeft de klant geen recht op garantie.

8.2 
Indien na afgifte door de klant van het product aan de service afdeling van Artworld.nl achteraf wordt gemeld dat aanspraak wordt gemaakt op garantie, kunnen deze garantie aanspraken alleen met goedvinden van de fabrikant/leverancier als zodanig worden erkend. De reparatiekosten worden, indien de fabrikant/leverancier de garantie aanspraken niet erkend, door Artworld.nl aan de klant in rekening gebracht en dienen door de klant aan Artworld.nl te worden voldaan. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8.3 
Artworld.nl is niet verplicht tot het verlenen van garantie indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen (bliksem, water/vochtschade, val/stootschade), wanneer gebreken door behandeling met schadelijke stoffen.


9. Privacy

9.1 
Artworld.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Artworld.nl of andere webwinkels van Artworld.nl. Informatie zal u slechts per e-mail worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende webwinkel. Met betrekking tot informatie verkregen van Artworld.nl, kunt u bellen met 06-42297970, een e-mail sturen naar info@Artworld.nl.nl of een brief sturen naar Artworld.nl., Afdeling Klantenservice, Meldepad 10, 3193 TM Hoogvliet. 

9.2 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. 
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Artworld.nl.nl worden doorgegeven. 
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.fransebeelden.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren
9.3
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
9.4
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen via info@artworld.nl
9.5
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van Artworld.nl waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan

10. Overmacht
 
10.1
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
11. Verzuim/ontbinding

11.1 
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Artworld.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten indien dit redelijk is op te schorten, dan wel te ontbinden.

11.2
Incassokosten in en buiten rechte komen voor rekening van de klant.

12. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

12.1 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam.

12.2
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.3
De Artworld.nl voorwaarden liggen in iedere Artworld.nl vestiging ter inzage, en worden tevens op verzoek van de klant kosteloos toegezonden.

 
13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

14 Geschillen
14.1
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@artworld.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op u klacht reageren.
Artworld.nl
Meldepad 10
3193 TM Hoogvliet
06-42297970
 
KVK-nummer: 24430394
BTW-nummer: NL127405173B01
                                                                                                     
                                                                        Copyright © 2011  www.Artworld.nl, all rights reserved.